Regulamin zasilania kont kierowców

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Optima TOV sp. z o.o. usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont indywidualnych Użytkowników (kierowców) – tzw. konto Kierowcy, rozliczanych w formie przedpłat, za pośrednictwem Dotpay S.A. – spółki posiadającej statut agenta rozliczeniowego, prowadzącej system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa NBP z dnia 29.09.20089 r. nr 3/2008 oraz posiadającej zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez KNF w dniu 03.09.2013 r., nr wpisu do rejestruIP14/2013, zarejestrowaną w rejestrze usług płatniczych dostępnych pod adresem https://erup.knf.gov.pl/view. Działalność DotPay podlega nadzorowi KNF. DotPay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych lub

przelewy24.pl – serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisaną do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

2. Korzystanie z usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie, możliwe jest przy użyciu urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową lub inną aplikację służącą do wyświetlania stron internetowych oraz wymaga zawartej umowy z OPTIMA TOV sp. z o.o., umożliwiającej korzystanie z usług zasilenia konta rozliczanych w formie przedpłat, za pośrednictwem Dotpay lub przelewy24.pl.

3. Optima TOV sp. z o.o. nie prowadzi dla Użytkownika (kierowcy) rachunku płatniczego, o którym mowa w ustawie z dn. 19.06.2011 o usługach płatniczych.

§2 Definicje

1. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym Optima TOV sp. z o.o. prowadzi swoją działalność.

2. Konto Kierowcy – konto, prowadzone dla Użytkownika serwisu przez Optima TOV sp. z o.o. za pośrednictwem DotPay lub przelewy24.pl w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem http://www.optitaxi.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o działaniach Użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Optima TOV sp. z o.o. za pośrednictwem DotPay lub przelewy24.pl.

3. Akceptant – Optima TOV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bacha 2, (kod pocztowy: 02-743), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział xxx Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559205, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł w całości opłacony, numer NIP 5170370046 oraz numer REGON 361567595, adres e-mail: biuro@optitaxi.pl.

4. Regulamin – niniejszy regulamin

5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://optitaxi.pl , prowadzony przez Optima TOV sp. z o.o. współpracujący z systemem informatycznym Dotpay lub przelewy24.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą korzystać z Usługi celem Zasilenia Konta.

6. Instytucja pośrednicząca – instytucja inna niż DotPay, za pośrednictwem której Użytkownik przekazuje DotPay środki dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności bank, instytucja płatnicza.

7. Usługa – jednorazowa usługa polegająca na umożliwieniu w ramach Serwisu uzupełnienia doładowania przez Użytkownika konta prowadzonego przez Optima TOV sp. z o.o. za pośrednictwem Dotpay w formie przedpłat, o kwotę wskazaną przez Użytkownika.

Użytkownik – każdy podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, który korzysta z Usług w ramach Serwisu na podstawie umowy zawartej z Akcetantem i który dokonuje Zasilenia Konta własnego albo dokonuje Zasilenia Konta osoby trzeciej.

Użytkownik OptiKierowca – podmiot, który założył konto Kierowcy w serwisie internetowym w domenie www.optitaxi.pl dla zasilenia swojego konta za pośrednictwem DotPay lub przelewy24.pl.

Zasilenie Konta – doładowanie konta prowadzonego przez Optima TOV sp. z o.o. za pośrednictwem Dotpay lub przelewy24.pl o kwoty zadeklarowane przez Użytkownika.

§3 Charakterystyka Usługi

Optima TOV sp. z o.o. za pośrednictwem DotPay umożliwia Użytkownikom internetowe zasilanie kont użytkowników za pomocą sposobów płatności udostępnianych przez Konto DotPay lub przelewy24.pl.

W ramach Usługi możliwe jest Zasilanie Konta o kwoty: od 10 do 999 PLN.

§4 Zasady Zasilania Kont

1. W celu Zasilenia Konta w ramach Serwisu Użytkownik powinien zalogować się na swoim koncie poprzez podanie w odpowiednich polach: a) swojego numeru wywoławczego, b) jednorazowego hasła otrzymanego w formie komunikatu w aplikacji w telefonie podany podczas podpisywania umowy. Następnie, po zalogowaniu i wybraniu opcji „Doładuj”, Użytkownik w odpowiednich polach podaje wartości Zasilenia Konta (kwotowo) i zostaje przekierowany na stronę płatności DotPay lub przelewy24.pl. Warunkiem przekierowania jest poprawne wypełnienie wymaganych pól oraz zatwierdzenie Regulaminu Zasilania Kont Kierowców.

2. Spełnienie wymogów określonych powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu warunkuje rozpoczęcie procedury związanej z Zasileniem Konta.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do planszy przedstawiającej możliwe sposoby płatności. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej, po podaniu swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a także zatwierdzeniu zapoznania się z załączonymi regulaminami określającymi zasady korzystania z płatności DotPay lub przelewy24.pl, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę swojego banku lub innej instytucji i dokonuje Zasilenia Konta poprzez jeden z dostępnych sposobów płatności, o których mowa w § 3.

4. Zamówienie Usługi uznaje się za złożone przez Użytkownika z momentem dokonania płatności za pomocą udostępnionych w Serwisie sposobów płatności.

5. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika Dotpay lub przelewy24.pl kierują do Użytkownika komunikat, w którym informują o warunkach realizacji Usługi. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy składaną przez Użytkownika.

6. Zasilenie Konta następuje niezwłocznie, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu zaksięgowania płatności przez Dotpay lub przelewy24.pl oraz pod warunkiem, że dokonana przez Użytkownika płatność odpowiada kwocie wskazanej w formularzu zamówienia jako wartość Zasilenia Konta. Z momentem potwierdzenia realizacji płatności przez Dotpay lubprzelewy24.pl, Optima TOV sp. z o.o. przyjmuje ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi na warunkach wynikających z Regulaminu.

7. Chęć otrzymania potwierdzenia dokonanych wpłat Użytkownik powinien zgłosić do 5. dnia kolejnego miesiąca. Rachunek będzie uwzględniał wszystkie wpłaty dokonane w danym miesiącu kalendarzowym.

8. Z tytułu świadczenia Usługi nie są pobierane jakiekolwiek dodatkowe opłaty na rzecz Akceptanta ponad kwotę doładowania. Skorzystanie z Usługi nie zwalnia jednak Użytkownika od ponoszenia kosztów wynikających z korzystania przez Użytkownika z wybranego sposobu płatności, jak również wynikających z używanych przez Użytkownika środków porozumiewania się na odległość w celu zrealizowania Zasilenia Konta. Wskazane koszty ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umów łączących Użytkownika z odpowiednimi podmiotami, w szczególności bankami.

9. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa ust. 6 niniejszego paragrafu, ze względu na charakter Usługi, która zostaje w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

10. Wszelkie operacje finansowe związane z Zasileniem Konta wykonywane są wyłącznie w walucie polskiej.

§6 Dostępność płatności

1. Z płatności mogą korzystać Użytkownicy mający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. O możliwości korzystania z Płatności decyduje umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Akceptantem, umowa pomiędzy Użytkownikiem a instytucją pośredniczącą oraz umowa pomiędzy DotPay i Akceptantem lub przelewy24.pl i Akceptantem.

§7 Niewłaściwe użycie płatności

1. Serwis nie może być wykorzystywany do zapłaty za usługi, którymi obrót nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a także takich, które naruszają prawo osób trzecich.

2. Użytkownik nie może dostarczać przez DotPay, przelewy24.pl i Serwis treści o charakterze bezprawnym.

3. Serwis nie może być wykorzystywany w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu.

§8 Zakres odpowiedzialności Optima TOV sp. z o.o.

1. Optima TOV sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa podania niewłaściwych danych przez Użytkownika.

2. Optima TOV sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub jeżeli brak odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.

2. Regulamin może zostać zmieniony przez Optima TOV sp. z o.o. w każdej chwili. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. Informacje o zmianach Regulaminu i terminach wejścia ich w życie zamieszczane będą w Serwisie z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Zmiana Regulaminu nie wpływa na sposób wykonania Usługi będącej w trakcie realizacji.

3. Niniejsza umowa o świadczenie Usługi zawierana na czas określony wyłącznie na potrzeby wykonania danej Usługi oraz innych obowiązków wynikających z Regulaminu związanych z Usługą.

4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usługi jest prawo polskie.

5. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy PayU a Użytkownikiem jest język polski.

6. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

Terms of supply accounts drivers

§1 General
1. These regulations define the rules of the Optima TOV sp. services which enable power supply (charging) accounts of individual users (drivers) – the so-called. Driver account, settled in the form of prepayments, through Dotpay – The company owning the statute settlement agent, leading system of authorization and settlement on the basis of the consent of the President of the NBP of 29.09.20089 on. No 3/2008 and having permission to operate as the National Paying issued by the KNF on 03.09.2013 r. No. entry to rejestruIP14 / 2013, registered in the register of payment services available at https://erup.knf.gov.pl/view. DotPay activity is supervised by the Financial Supervision Authority. DotPay is not a bank, does not operate a banking and transactions carried out within the Service are not banking activities or

przelewy24.pl – Przelewy24 service is used by PayPro SA, ul. Chancellor 15, 60-327 Poznan tel. (61) 847-52-64, fax: (61) 847-08-38, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – entered in the National Register of Paying for domestic payment institutions maintained by the Financial Supervision Commission under the entity in the PFSA IP24 / 2014

2. Using the services referred to in these Rules, it is possible using the device communicates with the Internet and with a Web browser or other application for viewing web pages and requires a signed contract with the OPTIMA TOV sp. Z oo, enabling the use of supply services account prepayments are settled via the Dotpay or przelewy24.pl.

3. Optima TOV Sp. Z o.o does not lead to the user (driver) a cash payment referred to in the Act dated. 19.06.2011 payment services.

§ 2 Definitions
1. Business Day – a day other than a Saturday and public holiday work in the Polish Republic, in which the Optima TOV sp. It operates.

2. Drivers Account – an account maintained for the service through Optima’s TOV sp. via DotPay or przelewy24.pl the website maintained at http://www.optitaxi.pl in which data on user and information about the user’s activities in connection with the use of services supplied by Optima TOV sp. via DotPay or przelewy24.pl.

3. Merchant – Optima TOV limited liability company with its registered office in Warsaw at ul. Bach 2, (postal code: 02-743), entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court in Rzeszów, XII xxx Department of National Court Register, under KRS number 0000559205, which has registered capital of 5000,00 zł fully paid, NIP 5170370046 and REGON number 361567595, e-mail: biuro@optitaxi.pl.

4. Regulations – these regulations

5. Service – Internet service available at http://optitaxi.pl, led by Optima TOV sp. cooperating with the IT system Dotpay or przelewy24.pl through which users can use the Service objective of top-up accounts.

6. Intermediate – institution other than DotPay through which the User gives DotPay measures for the purposes of payment of the Seller, a bank, a payment institution.

7. The service – a one-time service consisting in enabling the Service to supplement top-up by the user account to be run by Optima TOV sp. through Dotpay in the form of a prepayment, the amount indicated by the User.

User – any entity residing or established in Poland, which uses the Services in the Service under an agreement with Akcetantem and who makes top-up accounts, or make your own top-up accounts of a third party.

User OptiKierowca – an entity which created an account Motorists on the website in the domain www.optitaxi.pl to fund your account via DotPay or przelewy24.pl.

Topping – top-up conducted by Optima TOV sp. through Dotpay or przelewy24.pl of the amount declared by the user.

Characteristics §3 Services
Optima TOV Sp. Z o.o via DotPay lets users access the power of user accounts using the payment methods provided by Dotpay account or przelewy24.pl.

As part of the services it is possible to supply accounts for amounts: from 10 to 999 PLN.

§4 Power Principles of Accounts
1. In order to top-up accounts through the Service User should log into your account by entering in the appropriate fields: a) its number, call sign, b) one-time password received in the form of an application on the phone specified when signing the contract. Then, after logging in and selecting “Buy” user in the appropriate fields gives the top-up accounts (fixed amount) and is redirected to the payment DotPay or przelewy24.pl. The condition for forwarding is correctly completed the required fields, and approval of the Rules of Power Drivers Accounts.

2. Compliance with the requirements set out in the paragraph above. 1 of this section determines that the procedure related to payment.

3. The user accesses the board showing possible ways of payment. When the user selects an appropriate, after the administration of your name and email address, as well as approval familiarize yourself with the accompanying regulations defining the rules for the use of payment DotPay or przelewy24.pl, the user is redirected to your bank or other institution and makes top-up Accounts through one of the available methods of payment referred to in § 3.

4. Order Services shall be deemed to have been submitted by the User at the moment of payment using the Website available payment methods.

5. After placing an order by the User Dotpay or przelewy24.pl’s address to the message, which inform about the conditions the Service. Placing an order constitutes an offer to conclude a folded by the User Agreement.

6. Top-up accounts shall take place immediately, but no later than the end of the Business Day following the date of posting payments by Dotpay or przelewy24.pl and provided that the payment made by the user corresponds to the amount indicated in the order form as a top-up accounts. Upon confirmation of payment by Dotpay lubprzelewy24.pl, Optima TOV sp. accepts an offer to conclude a contract for the provision of services, which is equivalent to signing a contract for the provision of services under the terms of the Regulations.

7. The desire to obtain confirmation of payments made user should be reported to the fifth day of the following month. The bill will take into account all payments made in a given calendar month.

8. For the provision of services are not charged any additional fees to the Acceptor more than the amount of boost. The use of the Service does not relieve the user from incurring costs resulting from your use of the chosen method of payment, as well as under used by the User means of distance in order to achieve top-up accounts. It costs borne by the User, according to the agreements linking the User with the relevant parties, in particular banks.

9. The user is a consumer is not entitled to withdraw from the contract referred paragraph. 6 of this paragraph, due to the nature of the services, which will be fully implemented with the express consent of the consumer immediately after the conclusion of the contract for the provision of services.

10. All financial operations related funding options are executed only in the Polish currency.

§ 6 Availability payments
1. Payments can enjoy Users with full legal capacity.

2. The possibility to use payments determined by agreement between the User and Acceptor, the agreement between you and the intermediary body and the agreement between DotPay and Acceptor or przelewy24.pl and Acceptor.

§ 7 of the Misuse of payments
1. The website can not be used to pay for services which are traded does not comply with the law, as well as those that infringe the rights of third parties.

2. You can not ship by DotPay, przelewy24.pl and services illegal content.

3. Service can not be used to violate or circumvent the law or the rules of fair trade.

§8 Responsibility Optima TOV sp.

1. Optima TOV Sp. Z o.o is not responsible for the consequences of giving incorrect data by the user.

2. Optima TOV Sp. Z o.o is not responsible for failure or improper performance of obligations under the Regulations, if it is caused by events of force majeure or if the lack of accountability for non-performance or improper performance payments due to the current laws.

§ 9 Final Provisions

1. These Regulations are available for each user through the Website in a way that allows its acquisition, playback and recording by electronic means.

2. Rules may be changed by Optima TOV sp. anytime. Amendments to the Regulations shall take effect on the date of the amended Regulations made available via the Service. Information about the changes of the Terms and dates of their entry into force will be published on the Website in advance of not less than 14 days. Amendments to the Regulations does not affect the way the Service which is in progress.

3. This Agreement for the provision of services concluded for a fixed period only for the performance of the Services and other obligations under the Regulations related to the Service.

4. The law applicable to contracts for the provision of services is the Polish law.

5. The language to be used in relations between Allegro and the User is Polish.

6. Any disputes shall be settled by the competent courts of law.

7. In matters not regulated apply under applicable law.
Suggest an edit
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder
Turn off instant translationAbout Google TranslateMobileCommunityPrivacy & TermsHelpSend feedback